ALGEMENE VOORWAARDEN

De huur wordt aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden behoudens schriftelijke door ons aanvaarde aanvulling en/of afwijking

1. Toepassing

1.1 Voor offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten, tot het leveren van producten en/of het verrichten van diensten, verhuren van goederen zijn uitsluitend de onderhavige algemene verkoop – en leveringsvoorwaarden van 4 EVENTS BVBA van toepassing, hierna genoemd de voorwaarden.

1.2 De opdrachtgever en/of klant erkent voorafgaand aan de bestelling en / of contractsluiting, kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden die integraal deel uitmaken van de bestelling die werd geplaatst bij 4 EVENTS BVBA en deze te hebben aanvaard.

2. Offertes / bestekken/ Bestelling

2.1 Alle offertes, prijsopgaven en bestekken zijn vrijblijvend en 4 EVENTS BVBA is slechts gebonden voor zover zij de bestelling van de klant en/of opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard of door het opsturen van haar factuur. De klant en/of opdrachtgever kan na plaatsing van zijn bestelling, deze bestelling niet meer intrekken of wijzigen zonder schriftelijk akkoord van 4 EVENTS BVBA. De klant en/of opdrachtgever wordt onweerlegbaar vermoed in te stemmen met de inhoud van de bevestiging van 4 EVENTS BVBA

2.2 Bij intrekking van een bestelling, bij éénzijdige verbreking van de overeenkomst of wanneer de overeenkomst lastens de klant wordt verbroken, dient deze klant welke handelaar/ondernemer is een schadevergoeding te betalen van 10% van de waarde van de bestelling of de overeenkomst. Indien de klant een particulier is en de overeenkomst wordt door één van de partijen verbroken of de bestelling wordt geannuleerd door een van de partijen, dan heeft de andere partij recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van de bestelling of de overeenkomst. Deze schadevergoeding van 10% zal vermeerderd worden met alle reeds gemaakte kosten, van rechtswege en zonder in gebreke stelling, onverminderd het recht om desgevallend een hogere schade te vorderen.

3. Duur van de huur

a) De huur gaat in op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde in ontvangst neemt in de magazijnen van de verhuurder. Indien overeengekomen dat het gehuurde op een bepaalde dag door de zorgen van de verhuurder of en door hem aan te stellen transporteur geleverd dient te worden dan is de huurder ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken tijd en plaats hijzelf of iemand aanwezig is voor de in ontvangstname bij gebreke waaraan de verhuurder gerechtigd is het gehuurde terug te nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te rekenen. De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn of een termijn die tenminste gelijk is aan diegene die hij als vermoedelijke duur van de huur heeft opgegeven.

b) De huur eindigt. Wanneer zij duidelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan op de overeengekomen datum, zonder dat de huurder zich op stilzwijgende verlening kan beroepen. In alle andere gevallen, op de dag van terugkeer in de magazijnen van de verhuurder op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de openingsuren en tegen aflevering door de verhuurder van een schriftelijke ontlasting, nochtans heeft de verhuurder het recht, wanneer geen bepaalde einddatum is overeengekomen om op ieder ogenblik de huur op te zeggen, mits bericht per aangetekende brief tenminste een week vooraf. De termijn van één week gaat in de dag nadat de aangetekende brief per post is afgegeven. Na verloop van de opzegtermijn is de huur onherroepelijk beëindigd.

c) Van zodra de huurtijd beëindigd is wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning, geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. De verhuurder heeft vanaf dat ogenblik het recht het gehuurde te laten terug halen, zonder een beroep te moeten doen op de Rechter, waar het zich ook bevinden. Alle kosten zoals bv. het demonteren, opladen, vervoeren, afladen, enz. zijn volledig ten laste van de huurder. Voor iedere dag vertraging in de teruggave van het gehuurde, zal de huurder een schadeloosstelling verschuldigd zijn die tenminste gelijk is aan de normale huurprijs over één dag, met behoud van het recht van de verhuurder om aanvullende schadevergoeding op te vorderen.

d) De aandacht van de huurder wordt erop gevestigd dat hij nooit eigenaar van het gehuurde kan worden en dat niet-teruggave ervan op het overeengekomen of het hierboven omschreven tijdstip strafbaar is als misbruik van vertrouwen.

4. Het risico

a) Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurtijd dus ook tijdens het vervoer heen en terug, het risico voor verlies en beschadiging van het gehuurde. Vervoer, laad- en loskosten zijn te zijnen laste. De huurder of zijn afgevaardigde verbinden zich ertoe de verhuurder binnen de 24 uur op de hoogte te brengen van volgende feiten:

  • diefstal van het gehuurde voorwerp
  • beschadiging door derde
  • rechtelijk beslag of beslaglegging door schuldeiser
  • faling

betalingsverplichtingen niet zal kunnen nakomen (faling, protesteerde wissel, ongedekte cheque, vertraging van betalingen enz. …) dan heeft de verhuurder het recht op kosten van de huurder of de gehuurde voorwerpen terug te halen, waar ze zich bevinden en er onmiddellijk terug over te beschikken. De huurder zal onder geen enkel voorwendsel een beroep kunnen doen op gelede schade zoal b.v. winsterving en dergelijke.

b) Indien een afwijking van bovenvermelde werkwijze uitdrukkelijk en schriftelijk door de verhuurder is toegestaan wordt de huur gefactureerd op het einde van de maand der aflevering en iedere volgende maand. Het gefactureerde bedrag is eisbaar 10 dagen na factuurdatum.

c) De facturen zullen worden opgesteld aan de prijzen en de verkoop – en leveringsvoorwaarden van kracht op datum van de facturatie. Behoudens andersluidend beding expliciet overeengekomen tussen partijen zullen de facturen steeds betaalbaar zijn uiterlijk 7 dagen volgend op datum van facturatie. De facturen verwijzen naar de algemene verkoop – en leveringsvoorwaarden en zijn terug te vinden op de achterkant van de factuur, bestelbon, offerte of op de website verhuur.4-events.be. Door ondertekening van de bestelbon, offerte, overeenkomst aanvaard U de algemene verkoopsvoorwaarden zelfs indien deze niet worden vermeld op de factuur. Alle betalingen geschieden uitsluitend op de maatschappelijke zetel of op de bankrekening van 4 EVENTS BVBA. Een andere wijze van betaling in het verleden brengt niet mee dat van deze clausule wordt afgezien. Bij niet - betaling van de factuur binnen de aangeduide termijn, is vanaf de vervaldag en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest over het opeisbare bedrag verschuldigd van 10 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand geld. Bovendien is door de klant en / of opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het opeisbare bedrag. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag zullen alle overige openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en onderworpen zijn aan de in dit artikel geldende verwijlintrest en schadevergoeding. De klant en / of opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingen stop te zetten ingeval van klacht of beroep op de waarborg. Het niet-naleven van voormelde betalingsvoorwaarden geeft 4 EVENTS BVBA het recht het contract als ontbonden te beschouwen en alle leveringen en werken te staken, alleszins te schorsen, op risico en voor rekening van de klant. Alsdan heeft 4 EVENTS BVBA tevens het recht te laten overgaan tot het wegvoeren van de materialen en machines en kranen dewelke zich op de werf bevinden of te laten overgaan tot het afbreken van de geleverde werken

5. Borgsom

De borgsom is bestemd om verschillende verplichtingen van de huurder te dekken. Zij moet betaald worden bij het afsluiten van het huurcontract. Zij mag nooit worden beschouwd als voorschot op de huur en zal pas aan de huurder worden teruggegeven nadat gebleken is dat de huurder al zijn verplichtingen is nagekomen. De waarborg geeft nooit recht op intresten.

6. Allerlei bepalingen

a) Het is de huurder verboden, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder, het gehuurde onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen.

b) De huurder wordt allen toegestaan voor het Belgische grondgebied en iedere verplaatsing van het gehuurde buiten de landsgrenzen is verboden.

c) Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de verhuurder. De verhuurder voert de werkzaamheden dan zelf uit of laat ze voor zijn rekening door andere uitvoeren, zonder kosten voor de huurder. De tijdsduur nodig voor de verzorging, onderhoud en eventueel noodzakelijke herstelwerkzaamheden die door de normale slijtage noodzakelijk zijn gebleken. De huurder heeft echter geen recht op schadevergoeding op grond van enige onderbreking in het gebruik van het gehuurde goed en put er ook geen recht uit tot ontbinding van de huurovereenkomst. De huurder mag zelf geen herstelwerk–zaamheden uitvoeren, of laten uitvoeren maar dient iedere te verrichten werkzaamheid aan de verhuurder mee te delen. Werkzaamheden die door verkeerd gebruik of onachtzaamheid van de huurder of door overmacht of door daden van derden noodzakelijk werden, moeten door de huurder worden betaald.

d) Vervoer Zoals gemeld onder 2a zijn alle kosten voor de huurder. Bij het terughalen op de werf, moet het materiaal gemakkelijk te bereiken zijn en klaarliggen voor het opladen. Brengt de huurder binnen de 24 uur de verhuurder niet op de hoogte van de diefstal van het gehuurde voorwerp of van de beschadiging die door een derde werd aangebracht of nog van rechtelijk beslag of beslaglegging door de schuldeisers of van de faling, dan is de huurder verplicht om een schadevergoeding te betalen die gelijk is aan het nadeel dat door de verhuurder door dat stilzwijgen heeft opgelopen, met een minimum van 500,00 € schadevergoeding.

e) De verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud, geheel gevuld met smeerolie en dieselolie zonodig. Bij het afhalen dient de huurder dit desgewenst te controleren. De afhaling of inontvangstname door hem of zijn gemachtigde geldt als onwederroepelijke aanvaarding.

f) De huurder is aansprakelijk voor de teruggave in dezelfde staat. Zijn verhaal op derden, is hij aansprakelijk op ieder verlies, beschadiging, verschil, minwaarde, enz. … in de ruimste zin zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover de verhuurder. Terugname door de verhuurder betekent anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. De verhuurder beschikt over een termijn van 48 uren na terugname, zater-, zon-, en feestdagen niet inbegrepen, om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde e.d. bekend te maken. Hij doet dit per aangetekend schrijven, waarin de huurder uitgenodigd wordt binnen dezelfde tijd (5 dagen) de schade in de magazijnen van de verhuurder tegensprekelijk te komen vaststellen. Indien de huurder hierop, na verloop van die termijn, niet reageert, dan wordt dit als aanvaarding beschouwd. De verhuurder is dan gemachtigd tot onmiddellijke herstelling of vervanging over te gaan en de kosten, evenals de bijkomende schadeposten aan de huurder aan te rekenen.

g) De huurder is ook, over de gehele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief aan derde zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde.

7. Huurprijs en betalingsmodaliteiten

a) De huur loopt door op zaterdagen, zon- en feestdagen. Voor de berekeningen van de huurprijs wordt er forfaitair rekening gehouden met een normale werktijd van 8 uren voor de periode van één dag. Het weekend begint vrijdag te 18 uur en eindigt op maandag om 10 uur. Voor een periode van één dag mag de huurder het gehuurde voorwerp gedurende een tijdspanne van 24 uur behouden, op voorwaarde dat de daaropvolgende dag een werkdag is, is dit niet het geval dan eindigt de huur op dezelfde dag, voor sluitingstijd. De huurder dient een som vooruit te betalen, die overeenstemt met de door hem op te geven vermoedelijke duur van de huur. Als dag van eisbaarheid geldt de dag waarop de huur ingaat. Indien het gehuurde langer wordt behouden dan de periode waarover vooruit betaald werd, dient uiterlijk de eerste dag van de verlenging een nieuw voorschot betaald, gelijk aan de huursom voor de huur van vermoedelijke verlenging, op dezelfde wijze dient bij iedere verlenging gehandeld te worden.

b) De datum van eisbaarheid is de dag waarop de verlenging ingaat. Bij het leveren of ophalen van de werf, wordt er een kwartier gratis wachttijd voorzien. Wordt deze tijd overschreden, dan zal ieder kwartier aangerekend worden aan het op dat ogenblik geldend uurloon. Uitgezonderd voor verhuring van minder dan 4 kalenderdagen, moet de datum van het ophalen tenminste 4 werkdagen op voorhand worden meegedeeld.

8. Ontbinding van de huur

a) Niet afhaling van het gehuurde op de afgesproken datum of niet in ontvangstneming ervan, ontslaat de huurder niet van de betaling van de huursom over de overeengekomen tijd, of de door hem opgegeven vermoedelijke duur. Dit alles onverminderd eventuele schadeloosstelling.

b) Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt ten gevolge van een ernstige tekortkoming van de huurder, zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet betaling van de verschuldigde huur of waarborg, afstand aan derden enz. … is de huurder tenminste verplicht, onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van de bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd, of de opgegeven vermoedelijke huurtijd, vermeerderd met een schadeloosstelling gelijk aan de huur van 1 maand.

c) 4 EVENTS BVBA behoudt zich het recht voor elke overeenkomst ontbonden te verklaren van rechtswege en zonder ingebrekestelling en zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst in geval van een ernstige contractuele wanprestatie. Indien van dit recht gebruik gemaakt wordt, zal de koopovereenkomst van rechtswege zijn ontbonden op de datum van verzending van een schriftelijke kennisgeving aan de klant en / of opdrachtgever en zal 4 EVENTS BVBA gerechtigd zijn de geleverde producten op te halen of terug te vorderen. De voorschotten blijven 4 EVENTS BVBA verworven ten titel van schadevergoeding voor de wederverkoop, ongeacht het recht een bijkomende schadevergoeding te vorderen.

9. Netting

Partijen verklaren zich eveneens akkoord met het principe van netting (schuldvergelijking en compensatie) voorzien in de art. 14 en 15 van de Wet Financiële zekerheden onder hoofdstuk VIII en IX in het geval van een insolventieprocedure, beslag of enige andere vorm van samenloop.

10. Aansprakelijkheid

4 EVENTS BVBA is tot geen enkele schadeloosstelling gehouden tegenover de klant en / of opdrachtgever of derden voor rechtstreekse schade dan wel onrechtstreekse schade.

11. Elektronisch bewijs

Elke bestelling per e-mail, zal tussen partijen dezelfde juridische waarde hebben als een traditioneel geschrift. Elk e – mail adres en naam van de gebruiker dient als voldoende te worden beschouwd om de oorsprong en de authenticiteit van elke transactie te controleren.

12. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Alle betwistingen en betalingsvorderingen tussen 4 EVENTS BVBA en de klant (o.a. mbt de overeenkomst, de facturen ed…) worden beheerst door Belgisch recht. Voor alle betwistingen, geschillen en vorderingen zijn in graad van eerste aanleg uitsluitend bevoegd, naar gelang het geval: het Vredegerecht van het gerechtelijk kanton Herentals,- of de Rechtbank (van Eerste Aanleg of Koophandel) te Antwerpen, afdeling Turnhout aan dewelke partijen hierbij dan ook uitdrukkelijk de territoriale bevoegdheid opdragen.

13. Interpretatie

Indien een beding of een onderdeel van een beding van deze algemene voorwaarden nietig of niet tegenwerpbaar mocht zijn, of om welke reden dan ook niet – afdwingbaar zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.